Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – Daniel Ševčík/dansevcik.cz

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu vesmyslu § 409 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní
zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetových služeb a vzdělávacích
programů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových
stránek http://dansevcik.cz/

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících
a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Daniel Ševčík
Tyršova 145/29
697 01 Kyjov
Telefon: 704 181 234 
IČ: 61809314

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito
obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že
kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu
spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, aproto je zakázáno jakékoliv jeho
šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy
kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či
neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou
odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo
službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k
této tematice.

II. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to
na adrese http://dansevcik.cz/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním
elektronického formuláře umístěného na webové stránce http://dansevcik.cz/.
Kupující je povinen objednávku před jejím odeslánímzkontrolovat a případně opravit.
Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají
vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu
předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním
objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové
stránce http://dansevcik.cz/obchodni-podminky, a žes nimi souhlasí. Tyto obchodní
podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a
odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://dansevcik.cz najdete konečnou
cenu. Prodávající není plátce DPH, cena je tak konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající
kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
GOPAY s.r.o.

b) Možnosti plateb:
1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Daniela Ševčíka
2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c) Forma platby:Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok budou zaslány spolu s produktem
po uhrazení částky.

e) Za produkty nabízené na stránkách http://dansevcik.cz fyzická osoba podnikatel Daniel
Ševčík ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů.

f) Odstoupení je možno provést elektronickou formou naemailu: info@dansevcik.cz s
prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového
dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka
bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

V. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez
předchozího upozornění.

VI. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter
osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému
přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro
identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných
účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a
pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:
http://dansevcik.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1.2016. Informace jsou sdělovány
prostřednictvím webových stránek http://dansevcik.cz popřípadě dalšími informačními
kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá
nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách
http://dansevcik.cz/obchodni-podminky a je označenadatem účinnosti. Veškeré
objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.